نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۷، شماره ۱۸۴،(۱۳۹۳)

عنوان مقاله: بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی


صفحات: 71-102

DOI: 10.22067/jls.v47i1.18875

چکیده
از میان انواع آثار منثور مکاتبات درباری از جهات گوناگون شایستة تحقیق و مطالعه هستند. در این جستار یکی از مکاتبات سیاسی مسعود غزنوی به ارسلان‌خان قراخانی که ابوالفضل بیهقی آن را نوشته و در کتاب وی نسخة کامل آن ثبت شده است، با استفاده ازسه مؤلّفة‌ فرکلاف تحلیل و توانایی نویسنده در پردازش مناسبات قدرت بررسی شده است. بیهقی در این نامه با گزینش دقیق واژه‌ها و به کارگیری ساخت معلوم و مجهول و وجهیّت اخباری سعی دارد قدرت مسعود غزنوی را - حتّی در شرایط بحرانی پس از شکست دندانقان- نشان دهد. تحلیل این نامه بسیاری از شگردهای زبانی بیهقی را در تبیین روابط سیاسی روشن می‌سازد.

کلمات کلیدی:   تاریخ بیهقی; مسعود غزنوی; ارسلان‌خان ;نامه; فرکلاف; تحلیل گفتمان انتقادی.


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3517

بازدید: 933

تاریخ دریافت: 1391/11/03 , تاریخ پذیرش: 1393/03/28 , تاریخ انتشار: 1393/04/02

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )