نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال۴۵ ، شماره ۱۷۷،(۱۳۹۱)

عنوان مقاله: بازآفرینی اسطورۀ بندهشی و مزدایی آفرینش در داستان ضحاک


صفحات: 61-83

DOI: 10.22067/jls.v45i2.18913

چکیده
در این جستار از طریق مقایسة عناصر ساختاری اسطورۀ مزدایی آفرینش با داستان ضحاک از شاهنامه، به اثبات این فرضیه پرداخته شده است که داستان ضحاک در حقیقت الگوبرداری مجددی از اسطورۀ آفرینش است. در راستای این هدف، نخست خلاصه‌ای از اسطورۀ آفرینش در قالب تقسیم‌بندی سه‌گانه‌ای روایت و پس از آن با تقسیم داستان ضحاک به سه پارۀ مشخص، این نتیجه مطرح شده است که برش‌های سه‌گانۀ داستان ضحاک بر سه دورۀ سه‌هزارسالۀ مورد بحث قابل تطبیق است و زروان، اهریمن، اورمزد و کنش‌های آنها به ترتیب در قالب شخصیت‌ها و کردارهای داستانی جمشید، ضحاک و فریدون بازآفرینی شده‌اند.

کلمات کلیدی:   شاهنامة فردوسی ؛ اسطورۀ آفرینش ؛ اهریمن ؛ اورمزد ؛ ضحاک ؛ فریدون


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 5657

بازدید: 860

تاریخ دریافت: 1391/11/04 , تاریخ پذیرش: 1391/11/04 , تاریخ انتشار: 1391/11/04

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )