نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال۴۵ ، شماره ۱۷۸،(۱۳۹۱)

عنوان مقاله: کرت‌نامه؛ ساختار و قالب (بررسی ابیات بازماندة کرت‌نامه در تاریخ‌نامة هرات)


صفحات: 133-150

DOI: 10.22067/jls.v45i3.21502

چکیده
کرت‌نامه مثنوی‌ای حماسی به اسلوب شاهنامة فردوسی است که ربیعی پوشنگی (۷۰۲ - ۶۷۱ ق.) آن‌ را به دستور ملک فخرالدّین کرت (حک. ۷۰۶-۶۹۷ ق.) در موضوع تاریخ آل‌کرت سروده است. این اثر اکنون از میان رفته و از آن اطلاعات اندکی در دسترس است. تنها منبع آشنایی با این مثنوی و سبک و سخن ربیعی، تاریخ‌نامة هرات (۷۲۱ ق.) نوشتة سیفی هروی است که اندکی بیش از ۲۵۰ بیت از این منظومه به همراه داستان سرگذشت ربیعی در آن نقل شده است. در این جستار به منظور آشنایی با ساختار و قالب کرت‌نامه، به بررسی و تحلیل ابیات بازمانده از این مثنوی در تاریخ‌نامة هرات پرداخته‌ایم.

کلمات کلیدی:   کرت‌نامه، صدرالدّین ربیعی، آل کرت، مثنوی حماسی، تاریخ‌نامة هرات


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154