نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال۴۵ ، شماره ۱۷۸،(۱۳۹۱)

عنوان مقاله: ضبط‌های متفاوتی از شش قصیدۀ منوچهری در دو جنگ و یک تذکره


صفحات: 1-28

DOI: 10.22067/jls.v45i3.21503

چکیده
نسخه های دیوان منوچهری همه در دو سه قرن اخیر کتابت شده اند. تنها یک نسخه از این دیوان در دست است که تاریخ کتابت آن ۱۰۵۱ است. کاتبان این نسخه ها ضبط های قدیمی اشعار را غالباً تغییر داده و آن ها را مطابق کاربردهای روز درآورده اند. برای دست یافتن به ضبط‌های کهن اشعار که به زبان شاعر نزدیک باشد باید یا منتظر پیدا شدن نسخه های کهن بود و یا به اشعاری از شاعر که در جنگ‌های کهن ضبط شده اند رجوع کرد. در این مقاله ضبط‌های شش قصیده که در دو جنگ کهن و یک تذکرة نسبتاً کهن درج شده اند، به دست داده شده است.

کلمات کلیدی:   دیوان منوچهری، جنگ‌های کهن، تصحیح متون


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3449

بازدید: 462

تاریخ دریافت: 1392/02/17 , تاریخ پذیرش: 1392/02/17 , تاریخ انتشار: 1392/02/17

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )