نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال۴۵ ، شماره ۱۷۸،(۱۳۹۱)

عنوان مقاله: مقاله‌شناسی تصحیح و متن‌شناسی در مجلة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره‌های ۱ تا ۱۷۷)


صفحات: 165-177

DOI: 10.22067/jls.v45i3.21504

چکیده
مقاله‌شناسی تصحیح و متن‌شناسی
در مجلة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
(شماره‌های ۱ تا ۱۷۷)

کلمات کلیدی:   مقاله‌شناسی تصحیح و متن‌شناسی در مجلة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره‌های 1 تا 177)


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3376

بازدید: 506

تاریخ دریافت: 1392/02/17 , تاریخ پذیرش: 1392/02/17 , تاریخ انتشار: 1392/02/17

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )