نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال۴۵ ، شماره ۱۷۹،(۱۳۹۱)

عنوان مقاله: دو جای‎نام ناشناخته در شاهنامه


صفحات: 1-17

DOI: 10.22067/jls.v45i4.22926

چکیده
محققان تا کنون تحقیق چندانی دربارة جای نام های شاهنامه انجام نداده‌اند. این درحالی است که ضبط برخی از این جای‎نام‌ها در دستنویس‌ها و چاپ‌‌های شاهنامه پریشان و بی‌سامان و گاه نادرست است. زیرا نسخه‌نویسان شاهنامه تقریباً در همۀ دوره‌هااهتمام چندانی برای ضبط صحیح این نام‌ها از خود نشان نداده و گاه آن‌ها را از روی اهمال کاری با نام‌ها یا کلمات مأنوس در روزگار خود جایگزین کرده‌اند. در این مقاله دربارة دو جای نام «آرچنگ» و «نرآهو/ پی آهو » که در شاهنامه های چاپی و خطی، غلط یا گونه گون ضبط شده، بر اساس نسخه های خطی کهن بحث شده و ضبط صحیح آن مشخص گردیده است. اولی قطعآ بر همان ارچنگان منطقة کلات نادر تطبیق می‌کند و دومی با تردید باید نام میدانی در مرز زابلستان به توران در افغانستان کنونی باشد.

کلمات کلیدی:   شاهنامه، دستنویس‌های کهن، آرچنگ، نرآهو/ پی آهو


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154