نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال۴۵ ، شماره ۱۷۹،(۱۳۹۱)

عنوان مقاله: «کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه‌ای در شاهنامه


صفحات: 65-89

DOI: 10.22067/jls.v45i4.22946

چکیده
در داستان«یزدگرد شهریار»شاهنامه از نوعی کافور به نام «کافور منثور» یاد شده است که نسخه‌های خطی و چاپی در ضبط آن اتفاق نظر ندارند. با توجه به زمینۀ فرهنگی داستان، نخست به دنبال این نوع کافور در فرهنگ اسلامی و عربی می‌گردیم، سپس اطلاعاتی را که در فرهنگ‌‌‌های فارسی در این باره آمده بررسی می‌کنیم و پس از آن با در نظر گرفتن تصحیفات احتمالی این واژه و با آوردن شواهدی از متون طبی، جغرافیایی و ... و با توجه به منابع تحقیقی، شکلی دیگر از این واژه را پیشنهاد می‌کنیم.

کلمات کلیدی:   شاهنامه، کافور، فرهنگ‌های فارسی، طب کهن، جغرافیای تاریخی، نسخ خطی، تصحیح.


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3819

بازدید: 1670

تاریخ دریافت: 1392/03/29 , تاریخ پذیرش: 1392/03/29 , تاریخ انتشار: 1392/03/29

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )