نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال۴۵ ، شماره ۱۷۹،(۱۳۹۱)

عنوان مقاله: ضرورت بررسی، تحلیل و تصحیح مجدّد بستان‌العارفین و تحفة‌المریدین


صفحات: 91-110

DOI: 10.22067/jls.v45i4.22947

چکیده
بستان‌العارفین و تحفة‌المریدین از متون منثور عرفانی قرن پنجم حوزۀ خراسان است که در میان آثار فارسی برای بسیاری از حکایات و کرامات و اقوال صوفیان منبعی کهن به شمار می آید. افزون بر این، فواید زبانی کتاب نظیر بسیاری از واژه‌های خاص و وجوه سبک‌شناختی نثر نزدیک به گفتار قرن پنجم از ارزش‌های دیگر این اثر است. بستان‌العارفین و تحفة المریدین، به همراه منتخب رونق المجالس و پیوست‌هایی در سال ۱۳۵۴(ه. ش.) به اهتمام دکتر احمدعلی رجایی بخارایی منتشر شده و اخیراً به چاپ دوم نیز رسیده است. نگارنده در این نوشتار با استفاده از نسخ خطّی شناخته شده و دست‌یاب بستان‌العارفین و نیز دیگر منابع کهن، به بررسی متن چاپی آن پرداخته و نشان داده است که وجود سهوهای گوناگون در متن، ضرورت تصحیح مجدّد آن را به‌روشنی تأیید می‌کند.

کلمات کلیدی:   بستان‌العارفین و تحفة المریدین، نسخ خطّی، تصحیح انتقادی، نثر صوفیه


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3610

بازدید: 695

تاریخ دریافت: 1392/03/29 , تاریخ پذیرش: 1392/03/29 , تاریخ انتشار: 1392/03/29

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )