نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال۴۵ ، شماره ۱۷۹،(۱۳۹۱)

عنوان مقاله: طرح متن جامع غزلیات سنایی


صفحات: 135-162

DOI: 10.22067/jls.v45i4.22949

چکیده
مقدمۀ مترجمان
«طرح متن جامع غزلیات سنایی» اولین نمونۀ تصحیح یک متن فارسی با استفاده از روش‌های رایانه‌ای است. این طرح در سال ۲۰۰۱ میلادی به صورت یک پروژۀ تحقیقاتی در دانشگاه ونیز ایتالیا آغاز شد. مجریان اصلی پروژه خانم‌ها والنتینا زانولا و دانیلا منگینی بودند. زانولا دکتری ایران‌شناسی خود را از دانشگاه ناپل ایتالیا با دفاع از رساله‌ای دربارة سنایی غزنوی دریافت کرده و خانم منگینی نیز با دفاع از رسالۀ دکتری خود با عنوان «فرخی، حافظ، طالب: بررسی مقایسه‌ای بسامد واژگانی» در سال ۱۹۹۲ دکتری ایران شناسی خود را اخذ کرده است.
فکر استفاده از رایانه برای تصحیح متون، از حدود چند دهه قبل در اروپا مطرح و مورد استفاده واقع شد؛ اما استفاده از این روش‌ها در تصحیح متون فارسی برای نخستین بار در این طرح انجام شده است. بنا به پیشنهاد خانم زانولا و با مشاورۀ ایران شناس بزرگ، پروفسور د. بروین ، غزلیات سنایی به عنوان ماده و موضوع اصلی این پروژه مطرح گردید. علاوه بر د. بروین که در پیشبرد این طرح همواره مجریان را راهنمایی می‌کرده، ریکاردو زیپولی، دیگر ایران‌شناس برجستۀ ایتالیایی نیز به مجریان طرح مشاوره‌هایی داده است. این پروژه چندین بار در مراحل مختلف به دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی نیز ارائه گردیده و وی نیز نظریات اصلاحی مفیدی را در این زمینه ارائه کرده است

کلمات کلیدی:   طرح متن جامع غزلیات سنایی


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 4011

بازدید: 672

تاریخ دریافت: 1392/03/29 , تاریخ پذیرش: 1392/03/29 , تاریخ انتشار: 1392/03/29

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )