نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال۴۵ ، شماره ۱۷۹،(۱۳۹۱)

عنوان مقاله: مقاله‌شناسی تصحیح و متن‌شناسی در مجلة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره‌های ۱ تا ۱۷۸)


صفحات: 163-176

DOI: 10.22067/jls.v45i4.22950

چکیده
مقاله‌شناسی تصحیح و متن‌شناسی
در مجلة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
(شماره‌های ۱ تا ۱۷۸)

کلمات کلیدی:   مقاله‌شناسی تصحیح و متن‌شناسی در مجلة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره‌های 1 تا 178)


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 5001

بازدید: 541

تاریخ دریافت: 1392/03/29 , تاریخ پذیرش: 1392/03/29 , تاریخ انتشار: 1392/03/29

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )