نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۶، شماره ۱۸۳،(۱۳۹۲)

عنوان مقاله: بررسی تطبیقی سیرالعباد سنایی غزنوی و رسالة الغفران ابوالعلاء معرّی از دیدگاه فرجام شناسی


صفحات: 31-60

DOI: 10.22067/jls.v46i4.23215

چکیده
یکی از جنبه‌های غالب در آثاری نظیر سیرالعباد و رسالۀ الغفران، که مبنای روایی در آن ها سفر روح است، فرجام‌شناسی است. در این جستار مطالعۀ این موضوع، با گذری بر مفهوم فرجام‌شناسی و نگاهی مختصر به انعکاس آن در باورهای ملل و ادیان مختلف آغاز گردیده و با بررسی تطبیقی سیرالعباد و رسالۀ الغفران در سه قطب فرجام‌شناسی یعنی فرجام‌شناسی در ساختار کلی روایت، استفاده از رمزهای عالم ماده و بهره گیری از مبانی عقیدتی، جهت نیل به اهداف تحقیق ادامه یافته است. مقایسۀ این دو اثر بر اساس مکتب آمریکایی در حوزۀ مطالعات تطبیقی صورت گرفته است.

کلمات کلیدی:   مناظره، فرجام‌شناسی; معادشناسی; سیرالعباد; سنایی غزنوی; الغفران; ابوالعلاء معرّی


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3935

بازدید: 668

تاریخ دریافت: 1392/04/09 , تاریخ پذیرش: 1392/12/27 , تاریخ انتشار: 1393/01/30

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )