نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۶، شماره ۱۸۳،(۱۳۹۲)

عنوان مقاله: نقد نسخ تاریخ بیهقی با تکیه بر آرایش واژگانی و اقتضای حال


صفحات: 135-148

DOI: 10.22067/jls.v46i4.24194

چکیده
از آنجا که آرایش واژگانی در تاریخ بیهقی برخلاف نثر امروز بسیار منعطف است و نیز گاه بنا بر اقتضای حال تغییر می‌کند، می‌توان از آن به عنوان ابزاری بسیار ویژه در تصحیح انتقادی متن بیهقی و متون نظیر آن که آرایش واژگانی منعطف دارند بهره برد. برای این منظور ابتدا باید ساختار جمله‌ای را که از حیث آرایش واژگانی در دو نسخه متفاوت ‌است، تعیین کرد و با آمارگیری در کل متن به آرایش واژگانی معیار برای آن جمله پی برد، ضمن این که باید اقتضائات حال را نیز در نظر آورد و آن گاه تصمیم گرفت که ساخت جمله در کدام نسخه به شیوة معمول نویسنده یا به اقتضای حال نزدیک‌تر است. این شیوه در تصحیح انتقادی تاکنون لااقل به شکل رسمی سابقه نداشته است. برای نشان دادن کاربرد آرایش واژگانی در تصحیح انتقادی، نمونه‌هایی از جملات در چاپ یاحقی و سیدی با چاپ فیاض مقایسه خواهد شد.

کلمات کلیدی:   آرایش واژگانی; تصحیح نسخه; تاریخ بیهقی; چاپ یاحقی و سیدی; چاپ فیاض.


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 1762

بازدید: 518

تاریخ دریافت: 1392/05/05 , تاریخ پذیرش: 1392/12/18 , تاریخ انتشار: 1393/01/30

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )