نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۶، شماره ۱۸۳،(۱۳۹۲)

عنوان مقاله: از رپیهوین تا سیاوش (تحلیل اسطوره شناختی ساختار آیینی داستان سیاوش بر مبنای الگوی هبوط ایزد رپیهوین و آیین‌های سالانة مرگ و تولد دوباره در فرهنگ ایران)


صفحات: 61-86

DOI: 10.22067/jls.v46i4.25298

چکیده
آیین‌های سالانة مرگ و تولد دوبارة خدای نباتی، هسته ای بنیادین در فرهنگ‌های پیش‌تاریخی و بستری بوده است که عاشقانه های تراژیکی را با محوریت بغ بانوی باروری یا جانشین انسانی اش و ایزد- قهرمان شهیدشوندة همتای او سامان داده است. این روایات ارتباطی تناتنگ با اولین تفکرات ذهنی بشر دربارة چرخة زمان، تسلسل ادوار تقویم و اعتقاد به تکرارپذیری مرگ و تولد طبیعت در نقاط عطف این چرخه دارد. این روایات الگویی جهانی دارد که در ادبیات حماسی فارسی با داستان سیاوش و سودابه و در پیشینة اساطیری این داستان با اسطورة هبوط ایزد رپیهوین به زیر زمین (همراه با زمستان) و نقش او در حفظ زایایی زمین و گرمای آب‌ها و خروج او (همراه با بهار و بازگشت خرمی به طبیعت) مرتبط است؛ بخش اول این الگو با هجرت و مرگ سیاوش و بخش دوم با بازگشت کیخسرو سنجیدنی است.

کلمات کلیدی:   سیاوش; رپیهوین; آیین‌های سالانة مرگ و تولد دوبارة خدای نباتی; نوروز; الهة باروری; کیخسرو.


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2160

بازدید: 571

تاریخ دریافت: 1392/06/10 , تاریخ پذیرش: 1392/12/18 , تاریخ انتشار: 1393/01/30

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )