نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۷، شماره ۱۸۴،(۱۳۹۳)

عنوان مقاله: تحلیلی انتقادی از مسألة جنسیت و زنانگی در تفکّر ابن‌عربی


صفحات: 103-124

DOI: 10.22067/jls.v47i1.25426

چکیده
در میان منابع تصوف، آثار ابن‌عربی حاکی از نگاهی متعالی و مثبت به مسئلة زنانگی است. این مقاله بر آن است تا نشان دهد در پس نگاه استعلایی او به زن، تقابل‌های دوگانه‌ای که از نظرگاه هلن سیکسو، مبنای برخوردهای متفاوت با زن و مرد قرار گرفته و در نهایت به شکل‌گیری نگاهی مردسالار می‌انجامد، خودنمایی می‌کند. در بخش نخست مقاله، مبانی هستی‌شناسانه‌ای که بر نحوۀ برخورد ابن‌عربی با مسئلۀ زنانگی مؤثّرند مطرح شده و در بخش‌های بعدی، نظرگاه‌های منفی و مثبت او به زن که نمایانگر تفکر او دربارۀ مشخّصه‌های جنسیتی است مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در خلال چنین تحلیلی، دگردیسی عناصر مردسالارانه به مفاهیم متافیزیکی در تفکر ابن‌عربی نشان داده می‌شود.

کلمات کلیدی:   هستی‌شناسی عرفانی; زنانگی؛ استعلا؛ تقابل‌های دوگانه؛ مردسالاری؛ابن‌عربی؛ هلن سیکسو.


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3299

بازدید: 670

تاریخ دریافت: 1392/06/13 , تاریخ پذیرش: 1393/04/14 , تاریخ انتشار: 1393/04/14

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )