نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۷، شماره ۱۸۴،(۱۳۹۳)

عنوان مقاله: جنس دوم به عنوان مبنایی نظری برای تحلیل فمینیستی ـ انتقادی گفتمان


صفحات: 27-50

DOI: 10.22067/jls.v47i1.25553

چکیده
تحلیل فمینیستی ـ انتقادی گفتمان یکی از شاخه‌های تحلیل گفتمان است که وجه ممیزۀ آن تمرکزش بر کشف و آشکارسازی روابط نابرابر قدرتِ جاری میان زنان و مردان در مناسبات و نظم‌های اجتماعی‌ است. مقالۀ حاضر پیشنهاد می‌کند که نظریۀ سیمون دو بووار در کتاب جنس دوم در باب چگونگی شکل‌گیری هویت جنسیتی و سوژۀ مؤنث، زمینۀ نظری مناسبی برای تلفیق میان فمینیسم و تحلیل گفتمان فراهم می‌سازد. جنس دوم به رغم تقدم زمانی چشم‌گیری که بر مطالعات گفتمانی دارد، از بسیاری جهات سازگاری قابل توجهی با مفروضات فلسفی (معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی) غالب رویکردهای تحلیل انتقادی گفتمان دارد. در این پژوهش، جنس دوم از حیث دید انتقادی، مفهوم‌سازی از قدرت و ایدئولوژی، نسبت آن با برساخت‌گرایی اجتماعی، نگاه انتقادی به دانشِ پذیرفته‌شده، ارزیابی تحول تاریخی و نقش نهادها و نظم‌های گفتمانی در شکل‌گیری سوژه بررسی شده است

کلمات کلیدی:   تحلیل انتقادی گفتمان؛ فمینیسم؛ جنسیت؛ سیمون دوبووار؛ جنس دوم.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3755

بازدید: 991

تاریخ دریافت: 1392/06/17 , تاریخ پذیرش: 1393/04/24 , تاریخ انتشار: 1393/04/24

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )