نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۸، شماره ۱۸۹،(۱۳۹۴)

عنوان مقاله: بررسی انتقادی ساقی نامه در فهرست های نسخ خطی و منابع تذکره ای و کتاب شناسی


صفحات: 53-80

DOI: 10.22067/jls.v48i2.26444

چکیده
هدف از نوشتن این مقاله بررسی ساقی نامه های سروده شده تا پایان سدۀ ۱۲ است. در این راستا پس از طرح مسأله، سابقۀ تحقیق، تعریف ژانر ساقی نامه و ملاحظات تاریخ ادبیاتی دربارۀ آن در درآمد، به بررسی انتقادی فهرست های نسخ خطی و منابع تذکره ای و کتاب-شناسی پرداخته شده است. در بخش بررسی انتقادی فهرست های نسخ، روشن خواهد شد که برخی فهرست نویسان اشعاری را اشتباهاً به عنوان ساقی نامه به برخی از شاعران نسبت داده و یا ساقی نامه های واحدی را به چند شاعر منسوب کرده اند. سپس به ساقی-نامه های نویافته ای پرداخته شده که در دو تذکرۀ میخانه و پیمانه به آن ها اشاره نشده است. در بخش بررسی انتقادی منابع تذکره ای و کتاب شناسی، به بررسی کامل تری از ساقی نامه-هایی پرداخته شده که گلچین معانی آن ها را در مقدمۀ پیمانه مختصراً معرفی کرده؛ همچنین در این بخش منابع تذکره ای و کتاب شناسی که به ساقی نامه پرداخته اند، بررسی شده است. بنابراین این مقاله دو هدف اصلی دارد: ۱- تکمیل و اصلاح اطلاعات مربوط به برخی از ساقی نامه ها ۲- معرفی و بررسی برخی از ساقی نامه های نویافته و نامذکور در دو تذکرۀ میخانه و پیمانه.

کلمات کلیدی:   ساقی نامه; میخانه; پیمانه; نسخ خطی; منابع تذکره ای و کتاب شناسی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 420

بازدید: 698

تاریخ دریافت: 1392/07/08 , تاریخ پذیرش: 1393/07/18 , تاریخ انتشار: 1394/05/07

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )