نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۶ ، شماره ۱۸۱ (۱۳۹۲)

عنوان مقاله: انعکاس داستان آفرینش آدم / انسان در برخی از متون ادب عرفانی فارسی (تا قرن نهم)


صفحات: 169-193

DOI: 10.22067/jls.v46i2.27624

چکیده
داستان آفرینش آدم/انسان یکی از مهم‏ترین موضوعاتى است که بخش‏هاى زیادى از آثار دینى و غیر دینى را به خود اختصاص داده است. در این آثار، به مطالبى از این نوع، فراوان برمى‏خوریم که آدم/انسان چگونه آفریده شد، چرا آفریده شد، چرا بر روى زمین جاى گرفت و در میان دیگر موجودات، چه جایگاهى دارد. هریک از اسطوره‏هاى کهن، آثار آیینى و دینى و آثار ادبى و عرفانى کوشیده‏اند به گونه‏اى به این پرسش‏ها پاسخ دهند. در آثار ادب عرفانى فارسى این نگرش حاکم است که نخستین آفریدۀ انسانى، آدم است و آفرینش او نیز به صورت مستقیم از خاک انجام مى‏گیرد. در این آثار، دربارۀ چگونگى گردآورى این خاک و سپس آماده کردن آن براى فراهم آوردن گِل قالبِ آدم، فراوان سخن گفته اند‏ و هر یک برداشت خاص خود را ارائه کرده‌اند که در این نوشتار بدان ها اشاره شده و هریک مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی نهایی آشکار می‌شود که آثار ادب عرفانی فارسی، ضمن آن که در این زمینه از قرآن تأثیر پذیرفته‌اند، بیش از آن - احتمالاً از طریق روایات اسرائیلی که وارد احادیث و متون تفسیری اسلامی شده اند – تحت تأثیر روایت یهودی آفرینش بوده اند.

کلمات کلیدی:   آفرینش آدم، قرآن، عهد عتیق، متون ادب عرفانی فارسی


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3569

بازدید: 1032

تاریخ دریافت: 1392/08/07 , تاریخ پذیرش: 1392/08/07 , تاریخ انتشار: 1392/08/07

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )