نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۷، شماره ۱۸۷،(۱۳۹۳)

عنوان مقاله: تحلیل شخصیّت شناسانۀ ابوالفضل بیهقی بر اساس تاریخ بیهقی


صفحات: 83-110

DOI: 10.22067/jls.v47i4.28945

چکیده
برای بررسی اثر ادبی که محصول ذهن آدمی‌ است، می‌توان از روان‌شناسی به منزلۀ علمی ‌که به مطالعۀ ذهن آدمی‌ و فراورده‌های آن می‌پردازد، استفاده کرد. از آنجا که تاریخ بیهقی دربرگیرندۀ بخش مهمی ‌از وقایع زندگی شخصی، حرفه‌ای و اجتماعی بیهقی است می‌توان آن را یک زندگی نامۀ خودنوشت دانست و با تحلیل روان‌شناسانۀ آن به جنبه‌های مهمی ‌از شخصّیت بیهقی دست یافت. در این مقاله سعی کرده‌ایم بر اساس نظریّۀ آبراهام مزلو پدر انسان گرایی نوین در روان شناسی کمال یا سلامت، به شناخت علمی‌تر و ثابت شده‌تری از شخصیّت نویسندۀ ‌تاریخ بیهقی برسیم.

کلمات کلیدی:   تاریخ بیهقی; ابوالفضل بیهقی; روان شناسی شخصیّت; آبراهام مزلو; انسان خودشکوفا

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2297

بازدید: 547

تاریخ دریافت: 1392/09/10 , تاریخ پذیرش: 1394/01/11 , تاریخ انتشار: 1394/02/27

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )