نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۷، شماره ۱۸۴،(۱۳۹۳)

عنوان مقاله: کنش خواندن و انسان شناسی ادبیات: تصویری از اندیشۀ ولفگانگ آیزر


صفحات: 51-70

DOI: 10.22067/jls.v47i1.30685

چکیده
ولفگانگ آیزر، متفکر آلمانی، در نیمۀ دوم قرن بیستم نظریه ای را برای خوانش متن ادبی بسط داد که آفاق تازه ای را در ادراک متون ادبی ایجاد کرد. آیزر با تغییر کانون توجه مطالعات ادبی از نویسنده به خواننده، نخست به شیوه های قرائت متن پرداخت و آنگاه با گسترش بررسی هایش حوزۀ مطالعات ادبی را فراتر از مرزهای معهود برد و مفهومی  به نام «انسان شناسی ادبی» را پدید آورد. مقالۀ حاضر با تکیه بر سازه‌های اصلی تفکر آیزر می‌کوشد تصویری از کلیت این تفکر ارائه کند.

کلمات کلیدی:   ولفگانگ آیزر; کنش خواندن; انسان شناسی ادبی; منطق سه گانه


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3592

بازدید: 867

تاریخ دریافت: 1392/10/16 , تاریخ پذیرش: 1393/04/04 , تاریخ انتشار: 1393/04/04

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )