نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۸، شماره ۱۹۱،(۱۳۹۴)

عنوان مقاله: محورهای عشق زنان به مردان در قصه‌های ادبی و عامیانۀ فارسی


صفحات: 25-46

DOI: 10.22067/jls.v48i3.35809

چکیده
قصه‌های ادبی و عامیانۀ فارسی پر از روابط عاشقانه ای است که به غنای ساختاری قصه می افزاید. در این قصه‌ها عشق اغلب از مردان شروع می‌شود اما قصه‌هایی که عشق و روابط عاشقانه از زنان یا دختران آغاز می‌شود نیز کم نیست. این گونه عشق‌ها ماجراهایی می آفریند که در جای خود تحسین برانگیز است. آغاز عشق و چگونگی رسیدن به معشوق در این قصه‌ها متفاوت است. نگارندگان در حدّ بررسی خود از منابع مختلف و متنوع، ابتدا این قصه‌ها را به اعتبار زبان آن ها به دو نوع ادبی و عامیانه تقسیم کرده اند و سپس آن ها را بر مبنای درونمایۀ اصلی و مهم آن یعنی عشق زن به مرد، در محورهای مختلف با مبانی ماهیتی و نوعی و نمادین آن ها بررسی و کرده اند. با توجه به بررسی نمونه‌ها، تمایل و هدف پردازندگان این‌گونه داستان‌ها را می توان نشان دهندة تأکید بیشتر بر دوسری بودن عشق و تعادل و توازن مناسبات زن و مرد دانست.

کلمات کلیدی:   قصه‌های ادبی و عامیانۀ فارسی; محورهای عشق; زنان و دختران; مردان

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 87

بازدید: 792

تاریخ دریافت: 1393/03/13 , تاریخ پذیرش: 1395/08/08 , تاریخ انتشار: 1395/08/08

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )