نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۸، شماره ۱۸۹،(۱۳۹۴)

عنوان مقاله: ارکان نامه نگاری در مخزن الانشا و تطبیق آن در فراید غیاثی


صفحات: 29-51

DOI: 10.22067/jls.v48i2.40287

چکیده
ترسل و نامه نگاری از مقوله های مهم و مورد توجۀ تیموریان بوده است. به خصوص کتاب مخزن الانشا واعظ کاشفی سبزواری که از حمایت امیر علی شیر نوایی، وزیر دانشمند تیموریان نیز برخوردار بوده در شمار مهم ترین کتاب های ترسل است که با تجزیۀ ارکان نامه های خطابی به دوازده رکن و نامه های جوابی به هفت رکن و آوردن مثال های متعدد در جداول منظم، ساختاری فرهنگ گونه پیدا کرده است. دیگر کتاب مهم ترسل در دورۀ تیموریان فراید غیاثی از یوسف اهل است که مشتمل بر بیش از ۶۵۰ نامه از سلاطین و وزرا و نیز سایر طبقات و شخصیت هاست و در ده باب تألیف شده است. در این مقاله ارکان نامه‌ها در مخزن الانشا را با نامه های موجود در فراید غیاثی تطبیق داده ‌و به میزان حضور آن ها در نامه‌های ‌فراید غیاثی پرداخته ایم. همچنین با تعیین انواع مخاطب در این دو اثر، شباهت های موجود در نحوۀ کاربرد عبارات و جملات را نشان داده ایم و در نتیجه با توجه به مخزن الانشا و تطبیق ارکان نامه نگاری آن با فراید غیاثی و همسانی انواع مخاطب در این دو اثر توانسته ایم ساختار نامه های قرن ۹ هجری و دوره های نزدیک به آن را نشان دهیم و مشخص کنیم که با این ساختار می‌توان ارکان نامه‌های ناقص بازمانده از این دوره‌ها را بازیابی کرد.

کلمات کلیدی:   تیموریان; فراید غیاثی; مخزن الانشا; نامه نگاری


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154