نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۸، شماره ۱۸۹،(۱۳۹۴)

عنوان مقاله: بررسی ساخت واژه‌ای، دستوری و معنایی فرایند تکرار در زبان فارسی


صفحات: 81-112

DOI: 10.22067/jls.v48i2.40486

چکیده
از مسائل مهم فرایند تکرار در زبان فارسی، شناسایی و معرفی الگوهای متنوع آن است. در این مقاله با استخراج قریب به ۱۵۰۰ واژۀ مکرر از فرهنگ‌ها و بررسی ساخت واژه‌ای، دستوری و معنایی آن ها به دسته‌بندی آن ها پرداخته‌ایم. از نظر ساخت‌واژه‌ای، الگوهای مختلف تکرار کامل (اعم از افزوده و ناافزوده) و ناقص (اعم از پیشوندی و پسوندی) مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌های دستوری الگوها نشان می‌دهد پایه‌هایی که متعلق به طبقه‌های مختلف دستوری هستند، در فرایند تکرار می‌توانند دچار تغییرات دستوری شوند. از لحاظ معنایی، بررسی معانی مرکزی کلمات مکرر مشخص می‌سازد که الگوها از یک تا چندین معنای مرکزی در پایه‌های مختلف ایجاد می‌کنند. اما کانونی‌ترین و مرکزی‌ترین معنای واژه‌های مکرر در بیشتر موارد نوعی معنی ناپسند و تقلیل‌گرایانه و یا افزاینده است که در پس‌زمینۀ معنای ظاهری و مجازی تداعی می‌شود. از لحاظ سبکی بسیاری از الگوهای تکرار کامل، هم در زبان رسمی و هم در زبان عامیانه کاربرد دارند امّا بیشتر الگوهای تکرار ناقص در زبان عامیانه رایج‌ترند.

کلمات کلیدی:   ساخت‌واژه; معنا; فرایند تکرار; تکرار کامل; تکرار ناقص

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 1694

بازدید: 1021

تاریخ دریافت: 1393/07/29 , تاریخ پذیرش: 1394/07/29 , تاریخ انتشار: 1394/08/03

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )