نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۲، شماره ۱۶۴،(۱۳۸۸)

عنوان مقاله: بن مایه های پژوهش علمی در هفت پیکر نظامی گنجه ای


صفحات: 143-160

DOI: 10.22067/jls.v42i1.4171

چکیده
بیشتر دستاوردهای علمی بشر، بر پایة تحقیق و پژوهش استوار است و تولید علم، مرهون کوشش و تلاش پژوهندگانی است که در عرصه های مختلف دانش بشری گام نهاده اند. این پیشرفتهای چشمگیر در سایة دستیابی به روش منظّم برای حلّ مشکلات خویش به دست آمده است.
توجّه به عنصر «روش» از ضروریّات انکارناپذیر پژوهش است. در اروپا نخستین گامها در راه تحقیق روشمند از اوایل قرن هفدهم میلادی برداشته شد؛ در حالی که در مشرق زمین، فرهیخته ای چون نظامی گنجه ای به مراحل پژوهش روشمند نظر داشته و حتّی در مقدّمه اثر گرانبهایش، هفت پیکر، با زبان شعر به موضوعاتی چون پیشینة تحقیق، طرح پژوهش، گردآوری منابع و مآخذ و نوآوری و نوگستری علمی تصریح کرده است. توجّه سخنسرای گنجه به ظرافتهای تحقیق و روش پژوهش در آن روزگار بسیار مهمّ و قابل اعتناست.
کلید واژه ها: پژوهش، روش تحقیق، نظامی گنجه ای، هفت پیکر.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3447

بازدید: 1269

تاریخ دریافت: 1389/09/13 , تاریخ پذیرش: 1396/05/02 , تاریخ انتشار: 1389/09/13

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )