نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۲، شماره ۱۶۴،(۱۳۸۸)

عنوان مقاله: رویکرد اجتماعی شعر ادیب الممالک فراهانی


صفحات: 161-193

DOI: 10.22067/jls.v42i1.4172

چکیده
ادبیّات هر دوره چون آیینه ای مظهر و مجلای رفتار اجتماعی، فرهنگ، آداب و رسوم، جهان بینی و دیگر کنشهای اجتماع خود است.ادب فارسی و به تَبَعِ آن شعر، در زمینة انعکاس اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از ظرفیّت بالایی برخورداربوده است.
با نگاهی دقیق و انتقادی به آثار گوناگون ادب فارسی، می توان چشم انداز مناسبی را از جامعه ای- که اثر در آن خلق شده است- مجسّم کرد. دورۀ بیداری هم با عمر نسبتاً کوتاه خود، یکی از ادوار تأثیر گذار بر جامعه ومتأثّر از آمال و آلام مردم ایران بوده است.
ادیب الممالک فراهانی یکی از شاعران بر جستۀ این دوره و نقطة اتّصال این جریان شعری به شعر انقلاب مشروطه است. این پژوهش بر آن است تا از منظر جامعه شناختی و رویکرد اجتماعی به شعر میرزا صادق امیری معروف به ادیب الممالک فراهانی بپردازد.
کلید واژه ها: ادبیّات، جامعه، رویکرداجتماعی شعر، دورۀ بیداری، ادیب‌ الممالک فراهانیدریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3271

بازدید: 1489

تاریخ دریافت: 1389/09/13 , تاریخ پذیرش: 1396/05/01 , تاریخ انتشار: 1389/09/13

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )