نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۲، شماره ۱۶۴،(۱۳۸۸)

عنوان مقاله: بررسی تاثیرات بسامد در ساختهای نحوی


صفحات: 251-266

DOI: 10.22067/jls.v42i1.4178

چکیده
در این مقاله ابتدا انواع بسامد شامل بسامد مورد (token frequency) و بسامد نوع (type frequency) در مطالعات زبانی معرفی می‌شود. سپس با تحلیل و واکاوی تعدادی از ساختهای زبانی، به بررسی تغییراتی که به موجب هر کدام از انواع بسامد در ساختهای نحوی و زبانی به وجود می‌‌آید می‌پردازیم و بر اساس این تغییرات، اثرات بسامد مورد را به دو نوع اثر فروکاهنده (reduction effect) و اثر حفظ کننده (conserving effect) تقسیم و اثرات بسامد نوع را در زایایی نحوی (syntactic productivity) بررسی می‌کنیم. اثرات بسامد مورد در نحو و تعامل آن با اثر بسامد نوع در طول زمان این امکان را به ما می‌دهد تا بسیاری از شرایط زبانی را که به نظر دلبخواهی می‌نماید تبیین نماییم.
کلیدواژه ها: بسامد مورد، بسامد نوع، اثر فروکاهنده، اثر حفظ کننده، زایایی نحوی .دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3481

بازدید: 1274

تاریخ دریافت: 1389/09/13 , تاریخ پذیرش: 1396/05/02 , تاریخ انتشار: 1389/09/13

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )