نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال۴۲ شماره ۱۶۵، (۱۳۸۸)

عنوان مقاله: پژوهشی در کاربرد آرایه های ادبی در طنز معاصر فارسی و مقایسة اجمالی آنها در طنز انگلیسی


صفحات: 27-46

DOI: 10.22067/jls.v42i2.4186

چکیده
پس از ارائة چند تعریف متداول از طنز به مفهوم امروزین آن و با مروری بر پیشینة طنز در ادبیّات کلاسیک فارسی، این پژوهش به پیدایش و تکامل طنز اجتماعی-سیاسی در ایران، به منزلة یک نوع ادبی مستقل در ادبیّات فارسی، در آستانة نهضت مشروطیّت و پس از آن می‌پردازد. نگارنده ساختار صوری طنز سیاسی-اجتماعی معاصر فارسی را از منظر کاربرد آرایه های کلامی مورد بحث قرار داده؛ نمونه هایی از هر یک در جای خود ارائه کرده؛ طنز فارسی را از دیدگاه به کار گیری ابزارهای بیانی، صنایع بدیعی، و آرایه‌های ادبی با نمونه‌هایی از طنز انگلیسی مقایسه؛ و در انتها، به دشواری برگردان آرایه های کلامی طنز از زبانی به زبان دیگر اشاره کرده است.
کلیدواژه ها: طنز فارسی، ساختار صوری طنز، آرایه های ادبی، ادبیّات مشروطه، ادبیّات انگلیسی، بازیهای زبانی.دریافت نسخه XML

تمام متن: GHAZANFAR.PDF
دانلود : 3533

بازدید: 1915

تاریخ دریافت: 1389/09/13 , تاریخ پذیرش: 1396/05/02 , تاریخ انتشار: 1389/09/13

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )