##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

غضنفری غضنفری ,

چکیده

پس از ارائة چند تعریف متداول از طنز به مفهوم امروزین آن و با مروری بر پیشینة طنز در ادبیّات کلاسیک فارسی، این پژوهش به پیدایش و تکامل طنز اجتماعی-سیاسی در ایران، به منزلة یک نوع ادبی مستقل در ادبیّات فارسی، در آستانة نهضت مشروطیّت و پس از آن می‌پردازد. نگارنده ساختار صوری طنز سیاسی-اجتماعی معاصر فارسی را از منظر کاربرد آرایه های کلامی مورد بحث قرار داده؛ نمونه هایی از هر یک در جای خود ارائه کرده؛ طنز فارسی را از دیدگاه به کار گیری ابزارهای بیانی، صنایع بدیعی، و آرایه‌های ادبی با نمونه‌هایی از طنز انگلیسی مقایسه؛ و در انتها، به دشواری برگردان آرایه های کلامی طنز از زبانی به زبان دیگر اشاره کرده است.
کلیدواژه ها: طنز فارسی، ساختار صوری طنز، آرایه های ادبی، ادبیّات مشروطه، ادبیّات انگلیسی، بازیهای زبانی.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
غضنفری غ. (2010). پژوهشی در کاربرد آرایه های ادبی در طنز معاصر فارسی و مقایسة اجمالی آنها در طنز انگلیسی. جستارهای نوین ادبی, 42(2), 27-46. https://doi.org/10.22067/jls.v42i2.4186
نوع مقاله
جستارهای نوین ادبی