نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال۴۲ شماره ۱۶۵، (۱۳۸۸)

عنوان مقاله: درآمدی بر جاینام‌شناسی ایران


صفحات: 181-199

DOI: 10.22067/jls.v42i2.4190

چکیده
نامهای جغرافیایی واژگانی هستند که در طول تاریخ برای نامیدن یک مکان ساخته شده و به کار رفته‌اند. بررسی این نامها از دیدگاه زبان‌شناسی تاریخی می‌تواند ما را در به دست آوردن آگاهیهای تاریخی از زبان و فرهنگ مردمان ساکن در آن ناحیه یاری دهد.
این مقاله، پس از تعریف جاینام، جاینام‌شناسی و رابطة آن با زبان‌شناسی تاریخی و ریشه‌شناسی را نشان می‌دهد. پس از آن به دسته بندی جاینامها پرداخته و در هر مورد مثالهایی به ویژه از استان همدان ارائه می‌کند. سپس روشی برای مطالعۀ جاینامها ارائه نموده و به تشریح منابع مورد استفاده در جاینام‌شناسی ایران و ضرورت تدوین فرهنگ جاینامها می‌پردازد.
کلیدواژه‌ها: جاینام‌شناسی، زبان‌شناسی تاریخی، ریشه‌شناسی، فرهنگ جاینامها.Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154