نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۲، شماره ۱۶۶،(۱۳۸۸)

عنوان مقاله: طبقه‌بندی قصّه/داستانهای سنتّی فارسی(نقد و بررسی، شکل‌شناسی و گونه‌شناسی داستانهای فارسی)


صفحات: 23-45

DOI: 10.22067/jls.v42i3.4194

چکیده
گونه‌شناسی موجب شناخت بهتر، کامل‌تر و دقیق‌تر هر موضوعی است و یکی از روشهای علمی به شمار می‌آید. داستانهای فارسی با تمام وسعت، اهمیّت و گذشتة آن، تاکنون طبقه‌بندی جامعی نشده است. ایراد اساسی طبقه‌بندیهای موجود، به رغم تعدّد و فراوانی، آمیختگی و دقیق نبودن آنهاست. اغلب طبقه‌بندیهای انجام شده چون از یک دیدگاه یا اعتبار خاص صورت نگرفته‌اند، موجب درهم ریختگی و آمیختگی انواع ‌داستانها شده است. این مقاله، صرفاً طبقه بندی، نقد و بررسی، شکل‌شناسی و گونه‌شناسی داستانهای سنتّی فارسی است. در اینجا پس از تبیین مسأله و پیشینة آن، آرای مهم‌ترین قصّه‌شناسان و قصّه‌پردازان ایرانی را گزارش و نقد و بررسی می‌کنیم، سپس آرای قصّه‌شناسان غیر ایرانی را بررسی و ارزیابی می‌کنیم تا وضعیّت حال را توصیف و تشریح کرده باشیم. آن‌گاه بر اساس همین طبقه‌بندیها و با دادن نظم و سامان مناسب و برخی ملاحظات و توضیحات، طبقه‌بندی جامعی را به یازده اعتبار ارائه می‌دهیم. این طبقه‌بندی نقد، تحلیل و تطبیق را در پژوهشهای داستانی کلاسیک ، سهولت می‌بخشد. یازده اعتبار پیشنهادی عبارتند از: ۱.قالب، ۲. ساختار روایت، ۳. مضمون و درون‌مایه، ۴. حوادث، ۵. هدف، ۶. منشأ، ۷. پایان، ۸. سطح ادبی، ۹. قهرمانان، ۱۰. نحوة ارائه، ۱۱حجم.
کلید واژه‌ها: ادبیّات داستانی، طبقه‌بندی، گونه‌شناسی، قصّه، داستان، ساختار، قالب، مضموندریافت نسخه XML

تمام متن: ZOLFAGHAR.PDF
دانلود : 3603

بازدید: 1557

تاریخ دریافت: 1389/09/13 , تاریخ پذیرش: 1396/05/01 , تاریخ انتشار: 1389/09/13

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )