نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۲، شماره ۱۶۶،(۱۳۸۸)

عنوان مقاله: بررسی قابلیّتهای نمایشی داستان حسنک وزیر در تاریخ بیهقی


صفحات: 69-86

DOI: 10.22067/jls.v42i3.4198

چکیده
«اقتباس ادبی» شیوه ای امروزی است برای بازآفرینی رمان، داستان، رویدادهای برجستة کتابهای تاریخی و حماسههای منظوم و منثور در حوزة تئاتر و به ویژه سینما. ادبیّات فارسی سرشار از رویدادهای دراماتیک است. روایتهای کمنظیری در شاهنامه، خمسة نظامی، مثنوی معنوی، تاریخ بیهقی و... وجود دارد که قابلیّتهای نمایشی را برای «اقتباس ادبی» در خود دارند. می توان با بهره گیری از ظرفیّتها و اقبال عمومی نسبت به «هنرهای نو» گوشه هایی از توانمندیهای ادب فارسی را به مخاطبان امروز نشان داد. در این مقاله به بررسی قابلیّتهای نمایشی داستان حسنک وزیر پرداخته شده است و ساختار قصّه براساس مهم ترین عوامل یک اثر دراماتیک، بررسی و جنبههای هنری آن از منظر درام و ساختمان نمایش روشن شده است.
کلیدواژه‌‌ها: بیهقی، حسنک، روایت، قابلیت نمایشی، گفت وگو.دریافت نسخه XML

تمام متن: GOLI ZADE.PDF
دانلود : 3889

بازدید: 1950

تاریخ دریافت: 1389/09/13 , تاریخ پذیرش: 1396/05/01 , تاریخ انتشار: 1389/09/13

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )