نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۲، شماره ۱۶۶،(۱۳۸۸)

عنوان مقاله: بررسی جنبه های شفّاف سازی در برخیاز ترجمه های فارسی به انگلیسی گلستان سعدی بر مبنای بافتی متناظر


صفحات: 129-146

DOI: 10.22067/jls.v42i3.4203

چکیده
تحقیق حاضر به دنبال بررسی فرضّیة شفّاف سازی و بررسی پدیدة شفّاف سازی در بافتی متناظر یک سویة فارسی- انگلیسی است. برای انجام این کار، ده حکایت که به صورت تصادفی از گلستان سعدی انتخاب شدند به همراه سه ترجمة انگلیسی آنها، توسّط رهاتسک (۲۰۰۴)، ایستویک (۱۹۷۹)، و راس (۱۸۹۰)، مورد مطالعه قرار گرفتند. در همین راستا، محقّق با مطالعة جمله به جملة این حکایتها و ترجمه های آنها به بررسی جنبه های پدیدة شفّاف سازی پرداخت و با استفاده از تقسیم بندی کلودی (۲۰۰۴) موارد شفّاف سازی به کار گرفته را از ترجمه ها استخراج کرد. یافته های تحقیق، فرضّیة شفّاف سازی را تأیید کرد و نشان داد که مترجمان از تمام انواع شفاف سازی اجباری، اختیاری، کاربرد شناختی، و ترجمه- ذاتی استفاده کرده اند. از این میان شفاف سازی اجباری نسبت به دیگر موارد بسامد بالاتری داشت.
کلید واژه ها: فرضّیة شفّاف سازی، بافت متناظر، گلستان سعدی.Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154