نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۲، شماره ۱۶۷،(۱۳۸۸)

عنوان مقاله: نقش بافت و مخاطب در تفاوت سبک نثر امیرارسلان و ملک جمشید


صفحات: 1-25

DOI: 10.22067/jls.v42i4.4219

چکیده
از نقیب الممالک شیرازی، نقّال باشی دربار ناصرالدّین شاه دو قصّة امیرارسلان و ملک-جمشید به جا مانده است. او امیرارسلان را برای ناصرالدّین شاه ساخته و بارها برای او نقل کرده است، امّا ملک جمشید را در شرایط متفاوتی پدید آورده است. این مقاله به بررسی تفاوت های سبک نثر این دو اثر اختصاص دارد و هدف آن نشان دادن نقش عوامل بافتی و زمینة آفرینش در تفاوت سبک این دو متن است. تفاوت های به دست آمده در سه حوزة ساختارهای نحوی، واژگان و ترکیبات عامیانه، و گزاره های قالبی (ضرب المثل ها، سوگندها و دشنام ها) دسته بندی و ارائه شده اند و در هر مورد، نقش عامل بافت متفاوت و روایت شنو در این تفاوت های سبکی نمایانده شده است.
کلید واژه‌ها: امیرارسلان، ملک جمشید، بافت، روایت شنو، تحلیل سبک شناختی.دریافت نسخه XML

تمام متن: FOTUHI.PDF
دانلود : 3365

بازدید: 1109

تاریخ دریافت: 1389/09/13 , تاریخ پذیرش: 1396/04/05 , تاریخ انتشار: 1389/09/13

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )