نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۸، شماره ۱۸۸،(۱۳۹۴)

عنوان مقاله: رمزگشایی الگوی اسطوره ای نجات خورشید در هفت خان


صفحات: 49-66

DOI: 10.22067/jls.v48i1.44487

چکیده
این پژوهش پس از مرور ساختار واحد هفت خان پهلوانان خاندان سام (رستم، سام، فرامرز و شهریار) که در منظومه های پهلوانی منعکس شده، کوشیده است قانون ساختاری این هفت خان ها را کشف کند و نشان دهد که تمامی آن ها از ژرف ساختی یکسان برخوردارند که بیان مسیر منحنی واری است که پهلوان از سطحی فرودین در مشرق آغاز می کند و سرانجام گمشدۀ خود را در چاه یا مکان تاریکی که در جایگاهی بلند در سویۀ مغرب است می یابد. برای اثبات شمول گسترده و جهانی این الگو، به شواهد دیگر آن در فرهنگ آذربایجان و داستان های عامیانۀ اروپایی و اسطورۀ مانوی آفرینش نیز اشاره شده است تا نمایان شود که تمام این روایت ها، گویای تلاش قهرمان برای نجات پادشاه/دختری است که نمادی از خورشید است و دیو تاریکی او را از سرزمین روشنایی در مشرق (جایگاه برآمدن خورشید) به اقامتگاه خویش در مغرب (جایگاه افول خورشید) برده و آنجا اسیر کرده است. بنابراین الگوی هفت خان روایت رمزگونۀ نجات خورشید از چنگال دیو تاریکی است که در غرب مسکن دارد.

کلمات کلیدی:   هفت خان; خاندان سام; خورشید; تحلیل ساختاری اسطوره

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 686

بازدید: 736

تاریخ دریافت: 1393/11/28 , تاریخ پذیرش: 1394/05/06 , تاریخ انتشار: 1394/05/06

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )