نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۷، شماره ۱۸۶،(۱۳۹۳)

عنوان مقاله: پیشنهادی برای تصحیح ضبط دو واژه در شاهنامه (آوردگاهِ نر آهو، تُخششِ کارزار)


صفحات: 1-16

DOI: 10.22067/jls.v47i3.44858

چکیده
پس از انتشارِ متن علمی- انتقادیِ دکتر خالقی مطلق و همکارانشان نباید دیگر به کار تصحیح کامل شاهنامه پرداخت و به دلایلی، روش درست علمی این است که ضبط‌های این چاپ با توجّه به نسخه‌بدل‌های آن، چاپ عکسیِ دست‌نویس‌های شاهنامه، نقدها و نویافته‌های شاهنامه‌شناسان دیگر و نیز مآخذ جنبیِ مربوط، باریک‌بینانه بررسی و نتیجۀ این ارزیابی‌ها منتشر شود تا پس از اِعمالِ مواردِ پذیرفته بر این چاپ، تصحیحِ تقریباً نهاییِ حماسۀ ملّی ایران فراهم آید. بنا بر همین شیوه، در مقالۀ حاضر دو ضبط در ابیات این متن بررسی و به جای صورت‌های «آوردگاهی پی آهو» و «بخششِ کارزار» به ترتیب «آوردگاهِ نرآهو: محلّ ستیزِ آهوان نر» و «تُخششِ کارزار: سخت‌کوشی در نبرد» پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی:   شاهنامه; تصحیح; آوردگاهِ نرآهو; تُخشش


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154