نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۷، شماره ۱۸۶،(۱۳۹۳)

عنوان مقاله: حماسه های ترکی ـ مغولی: شکل گیری و بسط گونه شناختی


صفحات: 157-181

DOI: 10.22067/jls.v47i3.45359

چکیده
شباهت میان حماسه های ترکی و مغولی از مدت ها پیش مورد توجه مجامع دانشگاهی بوده است. برخی معتقدند که اقوام ترک و مغول، سنت روایی واحدی دارند که این شباهت ها را به واسطۀ آن می توان توضیح داد. این سنت روایی متعلق به دوره ای است که نیاکان این دو قوم در آسیای مرکزی و جنوب سیبری با یکدیگر می‌زیستند. نیز می توان گفت که حماسه های قهرمانی ترکی و مغولی دارای درونمایه، پیرنگ، ساختار، موتیف، شخصیت و عبارات قالبیِ مشترکی هستند. این مقاله چگونگی شکل گیری و تحول انواع حماسه های ترکی و مغولی را بررسی می کند.

کلمات کلیدی:   حماسة ترکی – مغولی; طبقه بندی گونه شناختی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 1521

بازدید: 573

تاریخ دریافت: 1393/12/24 , تاریخ پذیرش: 1393/12/24 , تاریخ انتشار: 1393/12/24

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )