نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۹، شماره ۱۹۳،(۱۳۹۵)

عنوان مقاله: تحلیل رمان فریدون سه پسر داشت بر اساس منطق گفتگویی باختین


صفحات: 81-105

DOI: 10.22067/jls.v49i2.46140

چکیده
جریان سیال ذهن، بازگشت به گذشته و به نقد کشیدن آن، حضور شخصیت¬های تاریخی، بینامتنیت، درگیر شدن خواننده با متن، تأکید بر بی¬نهایت بودن معنا و عدم قطعیت از ویژگی¬های رمان¬های پسا ¬مدرن است که امکان گفتگوی این آثار را با دیگر متون فراهم می¬کند. عباس معروفی در مجموعه آثار خود مانند پیکر فرهاد، سمفونی مردگان، سال بلوا، فریدون سه پسر داشت و غیره به اصول داستانی پست¬مدرنیسم به ویژه بینامتنیت پسامدرنی ¬گرایش داشته است. پژوهش حاضر، بر مبنای نظریة منطق گفتگویی به تحلیل رمان فریدون سه پسر داشت با داستان پادشاهی فریدون در شاهنامه پرداخته است. نتیجة این تحلیل نشان می¬دهد که در این رمان، نویسنده با بهره¬مندی از برخی مؤلفه¬های پسا ¬مدرن به ساختارشکنی و نقیضه¬پردازی از روایت اسطوره¬ای فریدون در شاهنامه روی آورده است. وی از خلال دلالت¬های معناشناختی و ارزشی جدید، کارناوال¬گرایی و دورگه کردن سخن شاهنامه، جدال همیشگی بشر بر سر تصاحب قدرت را به تصویر می¬کشد و جامعة پدرسالار و مردسالار ایران را مورد انتقاد قرار می¬دهد

کلمات کلیدی:   منطق گفتگویی; باختین; شاهنامه; فریدون سه پسر داشت; عباس معروفی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 35

بازدید: 90

تاریخ دریافت: 1394/02/03 , تاریخ پذیرش: 1395/09/30 , تاریخ انتشار: 1395/11/23

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )