نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۸، شماره ۱۸۸،(۱۳۹۴)

عنوان مقاله: تحلیل مردسالاری و برون همسری در شاهنامه بر اساس اسطورۀ آفرینش


صفحات: 87-108

DOI: 10.22067/jls.v48i1.48723

چکیده
در شاهنامه، پادشاهان و یلان برجستۀ ایرانی با زنانی غیرایرانی و عموماً تورانی ازدواج می کنند که از این ازدواج ها با عنوان برون همسری یا ازدواج برون قبیله ای یاد می شود. در نمادشناسی باستانیِ شاهنامه، ایران سرزمین مقدّس و اهورایی و توران سرزمین آلودگی ها و نیروهای اهریمنی است. از سوی دیگر، در باورشناسی باستانی، زنان کانون های آمیختگی و وابستگی به زمین هستند و در مقابل، مردان موجوداتی اهورایی، آسمانی و فارغ از آلودگی های زمینی به شمار می آیند. همچنین اسطوره زیرساختی مردسالارانه دارد و حماسۀ ملّی ایران نیز که برآمده از اسطوره است، از این دیدگاه متأثّر شده است. این مقاله کوششی است برای بررسی پیوندهای برون همسری در شاهنامه بر اساس اسطورۀ آفرینش و تحلیل عواملی که نشان دهندۀ زیرساخت مردسالارانۀ این داستان هاست

کلمات کلیدی:   حماسۀ ملّی، اهورا و اهریمن; شاهنامه; اسطورۀ آفرینش; برون همسری; مردسالاری

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 566

بازدید: 902

تاریخ دریافت: 1394/05/07 , تاریخ پذیرش: 1394/05/17 , تاریخ انتشار: 1394/05/17

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )