نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۸، شماره ۱۹۱،(۱۳۹۴)

عنوان مقاله: معرّفی شکارنامة ایلخانی


صفحات: 125-141

DOI: 10.22067/jls.v48i3.54696

چکیده
شکارنامة ایلخانی رساله‌ای است در باب تربیت و معالجة دوندگان و پرندگان شکاری که در قرن هشتم هجری به دست علی ‌بن منصور حلوانی بر اساس چندین بازنامه و شکارنامه؛ به خصوص شکارنامة ملکشاهی به نام «طغان‌تیمورخان» تألیف شده است. این رساله از سه بخش کلّی تشکیل شده است: بخش اوّل دیباچه‌ای که از لحاظ سیر تحول بازنامه نویسی و تدوین تاریخ علم از اهمّیت ویژه‌ای برخوردار است، بخش دوم در تربیت و معالجة مرغان شکاری و بخش سوم در تربیت و معالجة دوندگان شکاری است. علی‌رغم فواید زبانی، تاریخی و ادبی، متأسفانه این رساله تا کنون تصحیح و معرّفی نشده است. نگارنده در این پژوهش بر آن است تا علاوه بر معرّفی نسخ این رساله، جوانب مختلف آن را بررسی کند.

کلمات کلیدی:   شکارنامة ایلخانی; علی بن منصور حلوانی; بازنامه; معرفی نسخ خطی


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154