نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۹، شماره ۱۹۳،(۱۳۹۵)

عنوان مقاله: چهره‌شناسی رستم یک دست و هم‌گرایی و ستیزه‌گری او با رستم زال در شاهنامۀ کردی (گورانی)


صفحات: 53-79

DOI: 10.22067/jls.v49i2.56582

چکیده
چهره‌شناسی پهلوانان و قهرمانان در داستان‌های حماسی و بررسی کارهای آن ها، ما را بیشتر به شناخت باورها، اعتقادات و اتفاقات تاریخی گذشته نزدیک می‌کند. همچنین، بررسی سرنوشت و منش بعضی از این پهلوانان حماسی می‌تواند آبشخور بسیاری از اسطوره‌ها و حماسه‌ها را به ما بشناساند. رستم یک دست در بین پهلوانان و قهرمانان داستان های شاهنامۀ کُردی، جایگاه خاصّی را داراست، او موجودی نیمه انسان و نیمه دیو است که رفتار و کردارش در طول داستان ها، تحت تأثیر وجود دوسرشتی اش قرار دارد. دوگانگی سرشتی در این شخصیت، باعث رفتارهای ناهمگون و متضاد در کردار و رفتار او می‌گردد و دو نیروی خیر و شر، در درون او مدام در جدالی پایان ناپذیرند. این چهرة حماسی در شاهنامة کردی، رابطه تنگاتنگی با چهره‌های برجستة منظومه‌های حماسی فارسی دارد که خود قابل توجه و تأمل است. در این مقاله سعی شده است شخصیت و کردارهای رستم یک دست که چهره‌ای ناشناخته در پهنۀ حماسۀ ملی است، معرفی و بررسی و تحلیل شود.

کلمات کلیدی:   : شاهنامۀ کردی; رستم یک دست; دیو; رستم زال

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 88

بازدید: 132

تاریخ دریافت: 1395/03/18 , تاریخ پذیرش: 1395/09/25 , تاریخ انتشار: 1395/11/23

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )