نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۹، شماره ۱۹۳،(۱۳۹۵)

عنوان مقاله: اسطورة آفرینش در آیین ایزدی


صفحات: 1-20

DOI: 10.22067/jls.v49i2.58640

چکیده
اسطوره روایتی قدسی از خلقتی آغازین است که با آیین، مراسمات و ادبیّات جامعه پیوستگی دارد. اساطیر ریشه¬ و بن، ادامه¬دهنده و مکمّل اسطورة آفرینش¬اند. آیین ایزدی، آیینی محلّی در منطقه¬ای کوچک از کردستان عراق است که دارای دو کتاب مقدّس و مجموعه¬ای سروده¬های دینی شفاهی است. این سروده¬ها در مراسم¬هایی مانند تولّد، مرگ، اعیاد و هر مراسمی که در آن زایشی نو اتفاق ¬می¬افتد، خوانده¬ می¬شوند. این پژوهش به بررسی عناصر اسطوره¬ای رایج در سروده¬ها و اقوالی می¬پردازد که با اسطورة آفرینش آغازین در ارتباط است. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی است. این سروده¬ها مستقیماً از نسخه¬ای گرفته شده¬اند که خلیل جندی ره¬شو به زبان کردی تدوین¬ کرده است. عناصر اسطوره¬ای اصلی در این قول¬ها عبارتند از: درّ (مروارید)، بحر، خرقه، مرکب، گاو و ماهی. با دقّت در عناصر اسطوره¬ای در متون مقدّس و سروده¬های دینی ایزدیان که دربارة آفرینش ثبت شده¬ است، مشخّص ¬می¬گردد که عناصر «درّ»، «بحر» و «ماهی» به مبحث زمین، زنانگی و زایندگی اشاره دارند. «خرقه» با توجه محتوای متون، نشان¬دهندۀ تأثیر عناصر صوفیه و عرفان اسلامی است. «مرکب» نیز از آنِ خدای آسمان است. عنصر مقدّس «گاو»، نمادی از خدایان آسمان و کشتن آن در عید اصلی ایزدیان، با ازدواج مقدّس و اسطورة آفرینش آغازین در ارتباط است.

کلمات کلیدی:   آیین¬ ایزدی; اقوال ایزدی; اسطورة آفرینش; اساطیر ریشه و بن


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154