نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۳، شماره ۱۶۹،(۱۳۸۹)

عنوان مقاله: بررسی تطبیقی اشعار حافظ و إمِرسُن


صفحات: 45-72

DOI: 10.22067/jls.v43i2.8395

چکیده
تأثیر شعر فارسی بر ادبیّات آمریکا از مباحثی است که تا کنون کم‌تر مورد توجّه کسانی که در زمینة ادبیّات تطبیقی تحقیق کرده‌‌اند، قرار گرفته است. موضوع مقالة حاضر بررسی تأثیر حافظ شیرازی بر شاعر رمانتیک و فیلسوف تعالی‌گرای آمریکایی، رالف والدو إمِرسُن است. این پژوهش، نخست به اختصار زندگی و چارچوب فکری و سبک ادبی إمِرسُن را معرفی می‌کند و چگونگی آشنایی وی با حافظ را از طریق متن‌های میانجی آلمانی نشان می‌دهد. بخش دوم مقاله، شخصیّت حافظ را در چشم شاعرـ فیلسوف آمریکایی بررسی می‌کند و به ارزیابی کیفیّت ترجمه‌های إمِرسُن از اشعار حافظ می‌پردازد. در بخش پایانی از طریق بررسی تطبیقی اشعار إمِرسُن و حافظ، همسانی‌های فکری و سبکی دو شاعر و میزان تأثیر إمِرسُن از حافظ، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. تأثیر پذیری إمِرسُن از حافظ نه تنها در مضامین و صور خیال، بلکه در چارچوب فکری او نیز به چشم می‌خورد. این همگونی‌ها با ارجاع به مقالات و اشعار إمِرسُن و تطبیق آن‌ها با اشعار حافظ نشان داده شده است.
کلیدواژه‌‌ها: حافظ شیرازی، إمِرسُن، ادبیّات آمریکا، تأثیر ادبیّات شرق بر غرب.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 4630

بازدید: 1265

تاریخ دریافت: 1390/02/25 , تاریخ پذیرش: 1396/05/02 , تاریخ انتشار: 1390/02/26

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )