نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۳، شماره ۱۶۹،(۱۳۸۹)

عنوان مقاله: خسرونامه(گل و هرمز) از کیست ؟


صفحات: 75-96

DOI: 10.22067/jls.v43i2.8396

چکیده
از جمله آثار فراوانی که به نادرست به عطّار نیشابوری نسبت داده اند ، یکی هم منظومة عاشقانة گل و هرمز معروف به خسرونامه است. درچند دهة اخیر پس از تحقیقات دکتر شفیعی کدکنی معلوم گردیده است که این منظومه بی گمان از عطّار نیشابوری نیست.امّا هنوز هویّت گویندة آن شناخته نشده است. دراین جستار، نشان داده ایم که گل و هرمز نزدیک به سال ۶۰۰ هجری در اصفهان سروده شده و گویندة آن شیخ عطّار ابوعبدالله محمّد میانجی(میانه ای )درگذشته ۶۱۹ بوده است.
کلیدواژه ها: عطّار نیشابوری، عطّار میانجی(میانه ای)، گل وهرمز، خسرونامه، منظومة عاشقانه.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3469

بازدید: 1070

تاریخ دریافت: 1390/02/25 , تاریخ پذیرش: 1396/04/05 , تاریخ انتشار: 1390/02/26

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )