نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۳، شماره ۱۶۸،(۱۳۸۸)

عنوان مقاله: جلوه های مختلف خداباوری در شعر اخوان ، فروغ و شاملو


صفحات: 25-49

DOI: 10.22067/jls.v43i1.8406

چکیده
برخی شاعران معاصر در برهه ای از زمان به دلیل اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی و شکست‌های پیاپی فردی و اجتماعی و در فضایی آکنده از اندیشه های فلسفی غرب، به عقیدة غیاب خدا که یکی از اندیشه های بنیادین فلسفة غرب است اعتقاد پیدا می کنند؛ امّا به دلیل گرایش ذاتی انسان به مفهومی به نام خدا و نیز تحت تأثیر اندیشه های فلسفی غرب به خدایی دیگرگونه روی می‌آورند. همین مسأله سبب به وجود آمدن شکل متفاوتی از خداباوری در شعر این شاعران شده است. نگارندگان در این گفتار ضمن اشاره به پیشینة عقیدة غیاب خدا و باز آفرینی آن در سنّت دینی و فلسفة غرب، به بررسی چگونگی ظهور، دوام یا افول، شباهت ها و تفاوت های آن در شعر سه شاعر برجستة معاصر، یعنی اخوان، فروغ و شاملو می‌پردازند.
کلید واژه‌ها: شعر معاصر فارسی، فلسفة غرب، خدا، انساندریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3448

بازدید: 930

تاریخ دریافت: 1390/02/26 , تاریخ پذیرش: 1396/05/01 , تاریخ انتشار: 1390/02/26

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )