نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۳، شماره ۱۶۸،(۱۳۸۸)

عنوان مقاله: نقد و بررسی سفرنامه های ناصرالدّین شاه به فرنگ با رویکرد تحلیل گفتمان


صفحات: 109-134

DOI: 10.22067/jls.v43i1.8409

چکیده
در این مقاله سفرنامه های ناصرالدّین شاه به فرنگستان به روش تحلیل گفتمان مورد بررسی قرارگرفته است. با استفاده از این رویکرد، عوامل زبانی و فرازبانی ‌(شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی)، موقعیّت نهادی و نگرش های نویسندة متن که درشکل گیری این متن تأثیرگذار بوده اند، مورد توجّه قرار گرفته است. سفرهای فرنگ و گفتمان ناصرالدّین شاه دراین سفرنامه‌ها، دستاوردها و نتایج سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خاصّی را به همراه داشته که برخی از این نتایج، حوزه های زبانی و سبک ادبی را نیز تحت تأثیر قرارداده است.
کلید واژه‌ها: ناصرالدّین شاه، قاجار، فرنگ، تحلیل گفتمان، سفرنامه های فرنگستان، تجدّددریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3575

بازدید: 1190

تاریخ دریافت: 1390/02/26 , تاریخ پذیرش: 1396/05/01 , تاریخ انتشار: 1390/02/26

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )