نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۳، شماره ۱۷۰،(۱۳۸۹)

عنوان مقاله: ابیات نویافتة منسوب به سنایی


صفحات: 1-26

DOI: 10.22067/jls.v43i3.9346

چکیده
حکیم سنایی از معدود شاعران و عارفان مهم و آغازگر زبان فارسی است که آثارش تحوّلی نوین در محتوای شعر فارسی پدید آورد و به مصداق «کالبرق فی الدُّجی و الشّمس فی الضّحی»، روشنگر راه شاعران بزرگی چون عطّار و مولانا شد. اهمّیّت مقام سنایی در ادب و عرفان و جایگاه اشعار او، هنوز چنان که باید باز نموده نشده است. به این منظور در جریان بررسی ابیات سنایی در آثار منثور، ابیاتی از وی در متون نثر سده‌های ششم تا نهم پیدا شد که در تصحیح‌های مشهور آثار این شاعر بزرگ وجود ندارد. در این مقاله به معرّفی منابع و بررسی چهل و سه بیت استشهادی منسوب به سنایی بر مبنای نوزده متن نثر فارسی کهن پرداخته شده است که به گفتة مؤلّفان آثار و یا به سبب همراهی با دیگر ابیات سنایی، به وی نسبت یافته است و می تواند برای تصحیح‌های بعدی آثار سنایی قابل استفاده باشد.
کلیدواژه‌ها: سنایی، ابیات استشهادی، متون نثر، ابیات نویافتهدریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3738

بازدید: 1149

تاریخ دریافت: 1390/05/17 , تاریخ پذیرش: 1396/05/02 , تاریخ انتشار: 1390/05/17

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )