نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۳، شماره ۱۷۰،(۱۳۸۹)

عنوان مقاله: از «منطق الطّیر» عطّار تا «جاناتان، مرغ دریایی» ریچارد باخ


صفحات: 49-70

DOI: 10.22067/jls.v43i3.9348

چکیده
داستان‌ها، افسانه‌ها و اسطوره‌ها در میان ملل مختلف، مؤلّفه‌های همانند و مشابهی دارند که می‌توان از زوایای متفاوتی آنها را مورد پژوهش قرار داد. جستجوی کمال و نمونة انسان آرمانی از جملۀ این مؤلّفه‌های مشترک است. منطق الطّیر عطّار نیشابوری یکی از زیباترین آثار سمبولیک شرق در این زمینه است که مورد تأسّی بسیاری از شاعران و نویسندگان جهان قرار گرفته است. ریچارد باخ ـ یکی از نویسندگان آرمان گرای مغرب زمین ـ تقریباً نمونه ای مشابه، یعنی«جاناتان، مرغ دریایی» را ارائه کرده است.با توجّه به فاصلۀ زمانی بسیار بین این دو اثر، این مقایسۀ تطبیقی یک نوع تجزیه و تحلیلِ در زمانی است؛ نه همزمانی. البتّه به لحاظ درون مایۀ عرفانی و پیچیدگی‌های داستانی، جاناتان به عظمت منطق الطّیر عطّار نیست. آیا فلسفۀ فکری این نویسنده متأثّر از عرفان شرقی و تفکّر عطّار است؟ ویا همانندی‌های این دو اثر ادبی ـ عرفانی، حتّی اگر ریچارد باخ، منطق الطّیر عطّار را ندیده باشد؛ برخاسته از آرمان‌های مشترک فطری و ذاتی بین انسان‌ها و کاملاً طبیعی و باور کردنی است؟ این نوشتار تلاشی در جهت پاسخ دادن به این پرسش‌هاست؛ افزون براینکه مقایسه ای تطبیقی بین دو اثر را در بر دارد.
کلید واژه‌ها: منطق الطّیر، عطّار نیشابوری، جاناتان مرغ دریایی، ریچارد باخ.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3511

بازدید: 1339

تاریخ دریافت: 1390/05/17 , تاریخ پذیرش: 1396/05/02 , تاریخ انتشار: 1390/05/17

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )