نشریه های علمی انتشارات
مشاوران علمی این شماره

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • نمودها و کاربرد متفاوت «آرکائیسم» و «گویش سبزواری» در رمان کلیدر محمود دولت آبادی 
  زهره اله دادی دستجردی ; علیرضا عابدیان ; مرتضی دولت آبادی 1-23
  بازدید: 52
  محورهای عشق زنان به مردان در قصه‌های ادبی و عامیانۀ فارسی 
  محمدامیر مشهدی ; محمد چهارمحالی ; حسین صادقی 25-46
  بازدید: 516
  بررسی صفات و خویشکاری‌های دیوان در مجموعه روایات فردوسی‌نامه 
  رضا غفوری 47-64
  بازدید: 86
  در باب راهبر کینه دار رویکردی ترامتنی به سازه ای حماسی 
  محمود حسن آبادی 65-88
  بازدید: 572
  تاریخ بیهقی و علوم و فنون نظامی 
  رضا رفائی قدیمی مشهد ; زهرا اختیاری 89-114
  بازدید: 104
  با قطار خوک در بیت المقدس پی منه (تأملی بر بیتی از خاقانی شروانی) 
  مجتبی مجرد 115-124
  بازدید: 54
  معرّفی شکارنامة ایلخانی 
  مهدی سلمانی ; امین مجلی زاده 125-141
  بازدید: 69