نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • دو جای‎نام ناشناخته در شاهنامه  PDF    دانلود : 4456
  محمّد جعفر یاحقّی 1-17
  بازدید: 609
  اشعار نویافته از انوری در نسخه‌ای کهن  PDF    دانلود : 8234
  محسن شریفی صحی شریفی صحی ; مهدخت پورخالقی چترودی 19-43
  بازدید: 727
  معرّفی «جواهرنامه» محمّد بن مبارک شاه قزوینی  PDF    دانلود : 5494
  سمانه جعفری ; سید علی اصغر میرباقری فرد ; حسین آقاحسینی 45-64
  بازدید: 547
  «کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه‌ای در شاهنامه  PDF    دانلود : 3783
  فرزام حقیقی 65-89
  بازدید: 1655
  ضرورت بررسی، تحلیل و تصحیح مجدّد بستان‌العارفین و تحفة‌المریدین  PDF    دانلود : 3576
  سعید بزرگ بیگدلی ; ناصر نیکوبخت ; محمود عابدی ; تهمینه عطایی کچویی 91-110
  بازدید: 677
  نگاهی انتقادی به ترجمه، تصحیح و تحشیۀ چین نامه  PDF    دانلود : 3703
  فرانک جهانگرد 111-133
  بازدید: 556
  طرح متن جامع غزلیات سنایی  PDF    دانلود : 3975
  والنتینا زانولا ; محمد جواد مهدوی ; مجتبی مجرد 135-162
  بازدید: 654
  مقاله‌شناسی تصحیح و متن‌شناسی در مجلة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره‌های ۱ تا ۱۷۸)  PDF    دانلود : 4962
  سید محمد علی موسوی 163-176
  بازدید: 520