دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

تعداد مشاهده : 725 صفحه 1-17 PDF

اشعار نویافته از انوری در نسخه‌ای کهن

محسن شریفی صحی شریفی صحی; مهدخت پورخالقی چترودی
تعداد مشاهده : 858 صفحه 19-43 PDF

معرّفی «جواهرنامه» محمّد بن مبارک شاه قزوینی

سمانه جعفری; سید علی اصغر میرباقری فرد; حسین آقاحسینی
تعداد مشاهده : 651 صفحه 45-64 PDF

ضرورت بررسی، تحلیل و تصحیح مجدّد بستان‌العارفین و تحفة‌المریدین

سعید بزرگ بیگدلی; ناصر نیکوبخت; محمود عابدی; تهمینه عطایی کچویی
تعداد مشاهده : 781 صفحه 91-110 PDF
تعداد مشاهده : 635 صفحه 111-133 PDF

طرح متن جامع غزلیات سنایی

والنتینا زانولا; محمد جواد مهدوی; مجتبی مجرد
تعداد مشاهده : 770 صفحه 135-162 PDF