نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • شکل‌گیری رئالیسم در داستان نویسی ایرانی  PDF    دانلود : 2221
  هاشم صادقی ; محمود فتوحی 1-26
  بازدید: 2225
  جهت دستوری در سه غزل معاصر  PDF    دانلود : 1644
  فرّخ لطیف نژاد ; مه دخت پورخالقی چترودی 27-46
  بازدید: 756
  بررسی نظری و کاربردی «روایت اول شخص جمع» (در پنج داستان کوتاه از هوشنگ گلشیری)  PDF    دانلود : 1722
  عباس جاهدجاه ; لیلا رضائی 47-74
  بازدید: 1206
  بررسی شخصیت و اندیشه‌های عرفانی بایزید بسطامی بر اساس روش استعارة شناختی  PDF    دانلود : 1857
  زهره هاشمی ; ابوالقاسم قوام 75-104
  بازدید: 1149
  دینو (بررسی و تحلیل سرودی به زبان گورانی)  PDF    دانلود : 1980
  آرش اکبری مفاخر 105-137
  بازدید: 1408
  بررسی بسامد مکرر در روایت‌های زادن زال در شاهنامه  PDF    دانلود : 1832
  مصطفی صدیقی 139-166
  بازدید: 564