نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • تداخل سطوح روایی  PDF    دانلود : 3813
  سمیرا بامشکی 1-26
  بازدید: 750
  جنس دوم به عنوان مبنایی نظری برای تحلیل فمینیستی ـ انتقادی گفتمان  PDF    دانلود : 3705
  زینب صابرپور 27-50
  بازدید: 950
  کنش خواندن و انسان شناسی ادبیات: تصویری از اندیشۀ ولفگانگ آیزر  PDF    دانلود : 3564
  بهزاد برکت 51-70
  بازدید: 844
  بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی  PDF    دانلود : 3480
  محدّثه قدسی ; دكتر محمّدجعفر یاحقیّ ; دكتر مه‌دخت پورخالقی‌چترودی 71-102
  بازدید: 918
  تحلیلی انتقادی از مسألة جنسیت و زنانگی در تفکّر ابن‌عربی  PDF    دانلود : 3258
  ملیحه علیزاده 103-124
  بازدید: 649
  محور عمودی خیال در قصاید ناصرخسرو  PDF    دانلود : 3517
  مرتضی محسنی ; مهدی صراحتی جویباری 125-150
  بازدید: 829