دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

تداخل سطوح روایی

سمیرا بامشکی
تعداد مشاهده : 933 صفحه 1-26 PDF

بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی

محدّثه قدسی; دكتر محمّدجعفر یاحقیّ; دكتر مه‌دخت پورخالقی‌چترودی
تعداد مشاهده : 1073 صفحه 71-102 PDF

محور عمودی خیال در قصاید ناصرخسرو

مرتضی محسنی; مهدی صراحتی جویباری
تعداد مشاهده : 1147 صفحه 125-150 PDF