دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

شیوه های سخنوری در گاهان

عباس آذرانداز; معصومه باقری
تعداد مشاهده : 440 صفحه 1-20 PDF
تعداد مشاهده : 611 صفحه 39-58 PDF
تعداد مشاهده : 754 صفحه 59-82 PDF

تحلیل شخصیّت شناسانۀ ابوالفضل بیهقی بر اساس تاریخ بیهقی

سمیه عطاردی; مه دخت پورخالقی چترودی; حسین حسن آبادی
تعداد مشاهده : 815 صفحه 83-110 PDF
تعداد مشاهده : 1344 صفحه 111-136 PDF